Clinical Training Centre

Clinical Training Centre

Affiliated Hospitals

  • N.S.C.B. Medical College & Hospital, Jabalpur
  • Seth Govind Das Hospital, Jabalpur
  • Govt. Rani Durgawati Hospital, Jabalpur
  • CHC – Patan,Panagar, Majholi, Jabalpur
  • PHC-Kttangi, Barela, Jabalpur

Parent Hospitals

  • Marble city Hospital, Jabalpur
  • National Hospital, Jabalpur
  • Omega Children Hospital, Jabalpur