Academic-Achievements 2016-17

monika patel

Monika Patel
M.Sc 1st Year,1st Rank 82.86%

Shahi Bisen

Shahi Bisen
M.Sc 1nd Year,2nd Rank 82.71%

Savita Garg

Savita Garg
M.Sc 1st Year,3rd Rank 82.14%

Shakun Dahayat

Shakun Dahayat
ANM 1st Year,1st Rank
74.25%

Tarawati Urati

Tarawati Urati
ANM 1st Year,2nd Rank
72.25%

Sharbati Pancheshwar

Sharbati Pancheshwar
ANM 1st Year,3rd Rank
71.55%

Jyoti Dahiya

Jyoti Dahiya
ANM 2nd Year,1st Rank
78.67%

Geeta Dwivedi

Geeta Dwivedi
ANM 2nd Year,2nd Rank
76.50%

Preeti Banskar

Preeti Banskar
ANM 2nd Year,3rd Rank
72.67%

Sarla Dahayat

Sarla Dahayat
ANM 2nd Year,3rd Rank
72.67%

Priyanka Kujur

Priyanka Kujur
GNM 1st Year,1st Rank
83.20%

Ayesha Sanodiya

Ayesha Sanodiya
GNM 1st Year,2nd Rank
82.80%

Kanchan Rajak

Kanchan Rajak
GNM 1st Year,3rd Rank
82.60%

Madhuri Patel

Madhuri Patel
GNM 2nd Year,1st Rank
86.25%

Deepika Singh

Deepika Singh
GNM 2nd Year,2nd Rank
83.75%

Shivani Tiwari

Shivani Tiwari
GNM 2nd Year,3rd Rank
82.50%

PRAKASHA BHANWARE

Prakasha Bhanware
GNM 3rd Year,1st Rank
82.33%

PUSHPA BOPCHE

Pushpa Bopche
GNM 3rd Year,2nd Rank
81.33%

Varsha Pardhi

Varsha Pardhi
GNM 3rd Year,2nd Rank
81.33%

Neha Rajak

Neha Rajak
GNM 3rd Year,3rd Rank
80.67%